Sotsiaaltöö

Taheva Vallavolikogu ja Taheva Vallavalitsuse määrused on avaldatud Riigi Teataja veebilehel https://www.riigiteataja.ee/. Taheva valla dokumentide leidmiseks valige avalehel link "Täpne otsing" ja edasi teostage otsing lingilt "KOV terviktekstidest". Otsingu Riigi Teatajas saate teha SIIN.

Sotsiaalnõunik Evi Veerme vastuvõtuajad:

Taheva vallamajas igal tööpäeval 9.00-15.30,
välja arvatud iga kuu teine esmaspäev, kui vastuvõtud on:
Koikküla külakeskuses 10.30-12.00
Hargla Raamatukogus 14.00-14.30
Taheva külakeskuses 14.45-15.30

Konkreetne vastuvõtuaeg palume kokku leppida sotsiaalnõunikuga telefonidel 766 9274, 523 5022 või e-posti aadressil sotsiaal@taheva.ee .Sotsiaalala blanketid:

1. Sünnitoetuse avaldus.rtf
2. Matusetoetuse avaldus.rtf
3. Hooldaja määramise avaldus.doc
4. Koduhooldusteenuse taotlemise avaldus.doc
5. Hooldekodu teenuse eest tasumise toetuse määramise avaldus.docx
6. Esmakordselt toimetulekutoetuse taotlemise avaldus.doc
7. Toimetulekutoetuse avaldus.doc
8. Vajaduspõhise peretoetuse saamise avaldus.doc
9. Gümnaasiumi või keskkooli õpilase toetuse avaldus.rtf
10. Kooli lõpetamise toetuse avaldus.rtf


Sotsiaalnõuniku teadaanded

Teate ID: 2  |  lisatud: 2009-12-16 13:59:54
Mis on toimetulekutoetus ja kellel õigus seda taotleda? Kui uue töö leidmine võtab soovitust tunduvalt kauem aega ja pere sissetulekutest enam toimetulekuks ei jätku, on võimalik taotleda kohalikult omavalitsuselt toimetulekutoetust. Toetus tagab minimaalse sissetuleku ja katab esmavajalikud tarbimiskulud, nagu toit, riietus ning muud esmatarbekaubad ja –teenused. Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves üksi elavale inimesele või perekonna esimese liikme kohta. Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusest. Toimetulekupiiri määr on 2009.a. 1000 krooni kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 800 krooni pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Seega on üheliikmelise perekonna toimetulekupiir 1000 kr kuus, kaheliikmelisel perel 1800 kr kuus, kolmeliikmelisel 2600 kr kuus, neljaliikmelisel 3400 kr kuus. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse aluseks üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir. Eluruumi alalised kulud (näit. olmejäätmete veotasu, tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuse, soojus- ja elektrienergia, küttematerjali jne maksumus) võetakse arvesse ainult kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud piirmäärade ulatuses. Piirmäärad võivad olla igas vallas ja linnas erinevad. Toimetulekutoetuse taotlejal tuleb esitada jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avaldus hiljemalt 20. kuupäevaks valla- või linnavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta alaliselt või püsivalt elab. Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad: 1) eluruumi kasutamise õigust (näit. üürileping, ostu-müügileping, kinkeleping jne) - esitatakse esmapöördumisel; 2) üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid ning sellest mahaarvatud tulumaksu ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki ei ole võimalik dokumentaalselt tõestada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja selle suurust oma allkirjaga. Sissetulekute hulka ei arvata: ühekordseid toetusi, mida on makstud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest; puuetega inimeste sotsiaaltoetusi, välja arvatud puudega vanema toetus ja hooldajatoetus; riigi tagatisel antud õppelaenu; tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust); 3) töötu staatust (Töötukassast individuaalse tööotsimiskava I osa 2.leht); 4) õppimist kutse- või kõrgkoolis (koolitõend); 5) jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid. Valla- või linnavalitsus võib määrata ja maksta ka lisasotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest. Kõik omavalitsused on kehtestanud täiendavate sotsiaaltoetuste liigid, maksmise korrad ja suurused, mistõttu erinevad need valdade ja linnade lõikes. Kui Sa märkad abivajajat, julgusta teda pöörduma abi ja nõu saamiseks oma valla või linna sotsiaaltöötaja poole. Hädasolijast, olgu see siis täiskasvanud või laps, anna teada valla või linna sotsiaaltöötajale. Täpsemat infot toetuste taotlemise korra ja tingimuste kohta küsi oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt: Taheva Vallavalitsuse sotsiaalnõunik on Evi Veerme, telefon 76 69 274, e-post sotsiaal@taheva.ee

Teate ID: 1  |  lisatud: 2006-02-21 11:16:15
Taheva Vallavalitsus annab teada, et kõigil, kes lõpetavad põhikooli, keskkooli, kutseõppeasutuse või kõrgkooli, on võimalus taotleda vallavalitsuselt sotsiaaltoetust vastavalt kehtestatud korrale. Sotsiaaltoetuse taotlemiseks on vajalik esitada vallavalitsusele kirjalik avaldus, kus on ära näidatud taotleja andmed, õppeasutuse nimi ja selle lõpetamise aeg ning pangaarve number, kuhu soovitake toetusraha. Täpsem info valla sotsiaalnõunikult telefonil 76 69 274.


SA Taheva Sanatoorium koduleht